Inwentaryzacja przyrodnicza

Na inwestorach, którzy pragną zagospodarować określony teren, spoczywa wiele obowiązków, których realizacja jest niezbędna przed przystąpieniem do jej przeprowadzenia. Na etapie planowania należy uwzględnić konieczność zgromadzenia dokumentów i pozwoleń, umożliwiających realizację danej inwestycji. Jednym z nich jest inwentaryzacja przyrodnicza, która powinna stanowić stały element przeprowadzanych analiz.

Czym jest inwentaryzacja przyrodnicza?

Badania terenowe, pozwalające na określenie zbiorowisk roślinnych oraz siedlisk przyrodniczych, a także ich poszczególnych elementów środowiska, które znajdują się na terenie przeznaczonym pod inwestycję, nazywamy inwentaryzacją przyrodniczą. W jej skład wchodzą poszczególne etapy:

  • prace wstępne,
  • inwentaryzacja flory,
  • inwentaryzacja fauny,
  • inwentaryzacja przyrody nieożywionej.

Można zatem stwierdzić, że obejmuje ona kontrolę elementów przyrody nieożywionej i ożywionej. Znacznie bardziej obszerną kategorią jest przyroda ożywiona, w której zakresie mieszczą się rośliny i zwierzęta.

Jak przeprowadzić inwentaryzację flory i fauny?

Wykonując inwentaryzację roślin, zaleca się podzielić dany obszar na części. Pozwoli to na zachowanie większej dokładności oraz ułatwi sporządzenie raportu końcowego, zawierającego nazwy poszczególnych gatunków występujących w poszczególnych zbiorowiskach. Wśród pierwszych z nich, możemy wyróżnić m.in.: grądy, buczyny, bory, łęgi czy zarośla. Osobną kategorię stanowią m.in. łąki, torfowiska, pastwiska, murawy oraz zbiorowiska roślin wodnych i bagiennych.

Inwentaryzacja zwierząt obejmuje analizę gatunków, reprezentujących dane środowisko. Należy wziąć pod uwagę wszelkie ssaki, ptaki, gady, płazy i ryby, żyjące na danym terenie. Zwykle, charakterystykę występowania danego gatunku, określa się w odniesieniu do tzw. areału, czyli terytorium, zamieszkiwanego przez zwierzęta. Aby inwentaryzacja przebiegła jak najdokładniej, warto wykonywać ją o różnych porach roku. Dzięki temu, możliwe będzie precyzyjne określenie występowania danego gatunku na badanym obszarze.

W jakim celu wykonuje się inwentaryzacje przyrodnicze?

Konieczność wykonania inwentaryzacji przyrodniczej przez Inwestora planującego zagospodarować konkretny teren, została określona w ustawie, przez co stanowi niezbędny dokument, który powinien pełnić rolę załącznika do raportu.

Wykonanie spisu gatunków roślin i zwierząt pozwala na stworzenie ekspertyzy, która jest dołączana do analizy oddziaływania danego przedsięwzięcia. Inwentaryzacje wykonywane są przez specjalistów, zajmujących się poszczególnymi dziedzinami przyrody. Wśród nich można wymienić m.in. ornitologów, herpetologów, chiropterologów, ichtiologów, botaników czy dendrologów.

Ile kosztuje wykonanie inwentaryzacji?

Ewidencja przyrodnicza realizowana jest w celu zgromadzenia kompletnych danych na temat fauny i flory, znajdującej się na określonym obszarze. Powinna być ona stałym elementem planowania inwestycji.

Cena usługi przede wszystkim zależy od obszaru, na którym ma być realizowana oraz od rodzaju planowanego przedsięwzięcia. Należy pamiętać, że w strefie badania mieści się zarówno teren przeznaczony na daną inwestycję, jak i obszar jej potencjalnego oddziaływania. Warto dodać, że w niektórych postępowaniach należy przedstawić jak najbardziej precyzyjne wyniki, w związku z czym inwentaryzacja przyrodnicza może trwać nawet kilkanaście miesięcy, co potwierdza, jak bardzo złożony jest to proces.

EkoPolska Sp. k.

Gogolinek 22, 86-011 Wtelno

NIP: 9671354853, REGON: 341296982

e-mail: sekretariat@ekopolska.org.pl

Oddziały:

Bydgoszcz: tel. 52 552 03 43

Warszawa: tel. 22 873 82 42

Wrocław: tel. 71 728 23 41

Poznań: tel. 61 610 33 41

Olsztyn: tel. 89 650 13 41

Łódź: tel. 42 230 03 41

Kraków: tel. 12 345 22 41