Szanowni Państwo,

W związku z rozpoczęciem stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora będą Pani/Panu przysługiwały wskazane poniżej prawa.

Ponadto, realizując obowiązek wynikający z treści art. 13 RODO informujemy o następujących zasadach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.

A. DANE ADMINISTRATORA

Administratorem danych osobowych jest EKOPOLSKA MOJZESOWICZ Spółka Komandytowa, Gogolinek 22, 86-011 Wtelno, KRS: KRS 000042474, NIP: 9671354853, adres mailowy: rodo@ekopolska.org.pl

B. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH

1. Dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania wykorzystywane
są w następujących celach:

a) zawarcia i wykonania umowy przez czas jej trwania i rozliczeń z nią związanych (art. 6 ust. 1lit. b RODO),

b) wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO):

 • wystawianie i przechowywanie faktur i dokumentów księgowych,
 • realizacji obowiązków reklamacyjnych (gwarancja i rękojmia) w terminie i w formie przewidzianej właściwymi przepisami prawa,

c) w celu wykonania praw i obowiązków stron umowy, np. sądowego wyegzekwowania należności pieniężnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

d) na podstawie zgody w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO wyrażonej podczas zawarcia umowy lub złożonej podczas procesu składania oferty handlowej, dla celów handlowych i marketingowych (m.in. newsletter).

2. Przekazane przez Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać, w tym przechowywać przez okres realizacji zawartej umowy, a także po jej zakończeniu:

a) przez czas, w którym Administrator może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązków prawnych  lub przez okres, który obowiązujące przepisy prawne nakazują przechowywać dane,

b) przez okres, po którym przedawniają się roszczenia wynikające z umowy, a w przypadku dochodzenia roszczeń lub zawiadomienia właściwych organów przez czas trwania postępowań,

c) do czasu wycofania zgody złożonej w trybie art. 6 ust. 1 lit. a RODO złożonej podczas procesu składania oferty lub zawierania umowy w zakresie dotyczącym treści marketingowych i handlowych.

C. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

1. Posiada Pani/Pan prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych na podstawie art. 15 RODO: mają Państwo prawo do otrzymania od nas potwierdzenia czy Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane i w jaki sposób,
 • sprostowania swoich danych osobowych na podstawie art. 16 RODO,
 • usunięcia swoich danych osobowych na podstawie art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”) polega co do zasady na żądaniu od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych na podstawie art. 18 RODO,
  co w wymiarze praktycznym może polegać na czasowym zablokowaniu, czy przeniesieniu danych do innego systemu,
 • prawo do przenoszenia swoich danych osobowych na podstawie art. 20 RODO mają Państwo prawo do otrzymania kopii danych osobowych, które nam dostarczyliście jeśli przetwarzanie odbywa się w oparciu o Państwa  zgodę lub na podstawie umowy, oraz w sposób zautomatyzowany,
 • prawo wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO,
 • prawo do cofnięcia zgody złożonej w trybie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Z praw, wskazanych powyżej Użytkownik może skorzystać z danych kontaktowych umieszczonych w zakładce KONTAKT, w szczególności poprzez bezpośredni kontakt z Administratorem pod adresem mailowym rodo@ekopolska.org.pl.

Pan/Pani ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana przez Administratora narusza przepisy RODO;

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych, jak również skorzystanie z prawa do usunięcia danych osobowych, skutkuje rozwiązaniem zawartej już z Państwem umowy sprzedaży i brakiem możliwości dalszej współpracy oraz usunięciem wszelkich Państwa danych osobowych  z baz komputerowych Administratora.

D. UDOSTĘPNIENIE DANYCH INNYM PODMIOTOM

1. Administrator jest uprawniony do przekazywania danych osobowych następującym podmiotom:

 • podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne,
 • podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, działającym na zlecenie Administratora,
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
 • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) w celu dokonania przelewów, zwrotów,
 • biurom informacji gospodarczej,
 • podmiotom współpracującym przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych.

2. Administrator nie udostępnia ani nie przekazuje, wbrew prawu, podmiotom trzecim jakichkolwiek danych osobowych posiadanych w swoich bazach danych. Przekazanie ww. informacji następuje wyłącznie na żądanie uprawnionych do tego organów państwa, w szczególności po przedstawieniu stosownych dokumentów potwierdzających potrzebę posiadania tych danych do prowadzonych postępowań oraz w przypadkach gdy Pan/Pani wyraziła na to zgodę.

3. Obecnie Administrator nie planuje przekazywania Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

E. RACHUNEK BANKOWY

Dane dotyczące rachunku bankowego uzyskane przez Administratora na skutek przelewu bankowego będą przetwarzane w celu sprawdzenia czy wpłata została dokonana poprawnie, a w razie potrzeby w celu dokonania zwrotu, a także w celu dochodzenia roszczeń.

F. WARUNEK ZAWARCIA UMOWY

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy.

G. SPOSÓB PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępemlub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione. Stosowane środki techniczne są unowocześniane wraz z rozwojem technologii, potrzeb oraz dostępnych sposobów zabezpieczeń.

H. PROFILOWANIE

Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu ani w tym profilowaniu.

I. COOKIES

W związku z korzystaniem przez Użytkownika ze stron internetowych, Administrator gromadzi także dane zawarte w logach systemowych, wykorzystywane przede wszystkich w celach technicznych związanych z administracją serwerów. W logach systemowych gromadzone są informacje o adresach IP (numer interfejsu sieciowego), jednakże dane te nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie użytkownika (wskazanie konkretnej osoby fizycznej korzystającej z komputera czy innego urządzenia podłączonego do Internetu).