Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonuje się dla przedsięwzięć mogących zawsze znaczącą oddziaływać na środowisko (I grupa) oraz w przypadku stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć należących do II grupy.

 

Raport przedsięwzięcia – z czego się składa?

W raporcie powinny być zawarte następujące elementy:

1. Opis planowanego przedsięwzięcia. 

W tym punkcie znajduje się charakterystyka planowanego zamierzenia z uwzględnieniem: użytkowania terenu podczas realizacji oraz eksploatacji przedsięwzięcia, opisu planowanych procesów, emisji powstającej podczas funkcjonowania inwestycji, wykorzystywania zasobów naturalnych, zapotrzebowania na energię. Ponadto należy ocenić ryzyko powstania poważnej awarii lub katastrofy naturalnej oraz budowlanej. Zamieszcza się wyniki analizy rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu oraz analizy akustycznej, które pozwalają określić oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na tereny sąsiednie.

2. Opis elementów przyrodniczych środowiska.

Należy wskazać usytuowanie planowanej inwestycji w odniesieniu do form ochrony przyrody, jak i korytarzy ekologicznych oraz oddziaływanie na poszczególne obszary chronione. Należy także zamieścić wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej. Wskazuje się opis fauny oraz flory zaobserwowany na terenie inwestycji jak i w sąsiedztwie wraz z wpływem zamierzenia na dane gatunki.

3. Oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na zabytki.

W tym punkcie powinien znaleźć się opis zabytków znajdujących się w obszarze oddziaływania inwestycji oraz jej wpływ na wymienione zabytki.

4. Opis krajobrazu.

Należy zamieścić charakterystykę krajobrazu, w którym została zlokalizowana inwestycja. Warto także wskazać rodzaj oddziaływania przedsięwzięcia na otaczający krajobraz.

5. Informacje na temat powiązań z innymi przedsięwzięciami. 

W tym miejscu należy odnieść się do kwestii kumulowania się oddziaływań naszego przedsięwzięcia z innymi inwestycjami, które już są zrealizowane lub planowane do realizacji na terenie inwestycji oraz w jej obszarze oddziaływania na poszczególne elementy środowiska (w tym m.in. na emisję zanieczyszczeń do powietrza, krajobraz, klimat akustyczny).

6. Opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia.

7. Opis wariantów.

W tym punkcie powinna znajdować się analiza możliwych do realizacji alternatywnych wariantów przedsięwzięcia. Wariantowanie może odnosić się między innymi do: stosowania innych technologii, rozwiązań technicznych, skali przedsięwzięcia, organizacji prac związanych z realizacją  jak również z funkcjonowaniem przedsięwzięcia oraz harmonogramu. W opisie trzeba także określić przewidywane oddziaływanie wskazanych wariantów. Warianty należy porównać i wybrać wariant najkorzystniejszy dla środowiska.

8. Opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko.

9. Opis przewidywanych działań mających na celu unikanie, zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na formy ochrony przyrody.

10. Odniesienie się do celów środowiskowych wynikających z dokumentów strategicznych istotnych z punktu widzenia realizacji przedsięwzięcia.

Wskazuje się, czy planowane zamierzenie jest zgodne z dokumentami strategicznymi m.in. strategią rozwoju gminy, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy czy planem rozwoju lokalnego gminy.

11. Odniesienie się co do konieczności ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania.

Należy przeanalizować, czy istnieje konieczność wprowadzenia obszary ograniczonego użytkowania. Jeżeli ustanawia się taki teren, należy wskazać jego powierzchnię i granice.

12. Analiza możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym zamierzeniem.
Przy realizacji inwestycji może dochodzi do konfliktów z lokalną społecznością. W danym momencie zderzają się dwie strony wykazujące różne: tendencje, postawy, koncepcje, pomysły, poglądy, przekonania, interesy, cele, wartości, uczucia, potrzeby, czy po prostu postrzeganie rzeczywistości. Te różnice nie są zazwyczaj przez strony akceptowane i w konsekwencji dochodzi do kolizji – sporu. Konflikty są elementem przedmiotowych procedur i z pewnością nie jest możliwe ich wykluczenie.

13. Przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego  przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania, w szczególności na formy ochrony przyrody.

14. Streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, w odniesieniu do każdego elementu raportu.

 

Należy pamiętać, iż raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko musi być sporządzony przez osoby mające odpowiednie wykształcenie i/lub doświadczenie w tym zakresie.

EkoPolska Sp. k.

Gogolinek 22, 86-011 Wtelno

NIP: 9671354853, REGON: 341296982

e-mail: sekretariat@ekopolska.org.pl

Oddziały:

Bydgoszcz: tel. 52 552 03 43

Warszawa: tel. 22 873 82 42

Wrocław: tel. 71 728 23 41

Poznań: tel. 61 610 33 41

Olsztyn: tel. 89 650 13 41

Łódź: tel. 42 230 03 41

Kraków: tel. 12 345 22 41