Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza jest wymagane dla instalacji, której eksploatacja wiąże się z emisją gazów do powietrza oraz przedmiotowa instalacja nie jest zakwalifikowana w treści rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga. Wniosek o pozwolenie należy złożyć w urzędzie marszałkowskim.

 

 

Jak długo ważne jest wydane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza?

Pozwolenie jest wydawane na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

Z jakich punktów składa się pozwolenie?

Wniosek ten powinien zawierać m.in.:

 • oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby (nr faksu oraz e-mail),
 • adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,
 • informację o tytule prawnym do instalacji,
 • informację o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji,
 • określenie aerodynamicznej szorstkości terenu,
 • aktualny stan jakości powietrza,
 • wyniki obliczeń stanu jakości powietrza,
 • ocenę stanu technicznego instalacji,
 • opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji,
 • informacje o istniejącym lub przewidywanym oddziaływaniu emisji na środowisko,
 • proponowane działania, w tym wyszczególnienie środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji.

Do wniosku należy dołączyć:

 • dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawnionym do występowania w obrocie prawnym (jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną),
 • streszczenie wniosku w języku nietechnicznym,
 • kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wraz z kopią załączników, o ile taka decyzja była wymagana, albo kopię takiej decyzji, jeżeli została wydana,
 • dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

EkoPolska Sp. k.

Gogolinek 22, 86-011 Wtelno

NIP: 9671354853, REGON: 341296982

e-mail: sekretariat@ekopolska.org.pl

Oddziały:

Bydgoszcz: tel. 52 552 03 43

Warszawa: tel. 22 873 82 42

Wrocław: tel. 71 728 23 41

Poznań: tel. 61 610 33 41

Olsztyn: tel. 89 650 13 41

Łódź: tel. 42 230 03 41

Kraków: tel. 12 345 22 41