Pozwolenie zintegrowne

Każdy przedsiębiorca, który prowadzi działalność kwalifikowaną jako mogącą mieć znaczący wpływ na środowisko, zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości musi posiadać decyzję pozwolenia zintegrowanego. Pozwolenie zintegrowanie wydawane jest bezterminowo. Decyzja przedmiotowego pozwolenia dotyczy nie tylko aspektu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, ale także wytwarzania i zagospodarowania odpadów i gospodarki wodno-ściekowej.

Na które instalacje należy uzyskać pozwolenie zintegrowane?

Do takich instalacji należy zaliczyć między innymi:

 •  Instalacje do wytwarzania energii i paliw,
 •  instalacje do produkcji i obróbki metali,
 • instalacje w przemyśle mineralnym,
 • instalacje w przemyśle chemicznym do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych  lub biologicznych,
 • instalacje w gospodarce odpadami,
 • chów i hodowla drobiu i trzody chlewnej, pod warunkiem spełnienia progów przerobowych instalacji podanych w ww. rozporządzeniu.

Gdzie złożyć wniosek o wydanie pozwolenia?

Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego należy kierować do właściwego marszałka, jeżeli instalacja zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, lub do starosty, jeżeli instalacja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Z czym wiąże się opłata rejestracyjna?

Składając wniosek o wydanie pozwolenia, należy także wnieść opłatę rejestracyjną. Wysokość opłaty określa się na podstawie specjalnego wzoru, który został zawarty w rozporządzeniu Ministra z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych. Złożenie opłaty jest warunkiem rozpatrzenia wniosku.

Z czego składa się wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego?

Wniosek o wydanie pozwolenia zawiera m.in.:

 • informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsca emisji
 • prognozowanej wielkości emisji hałasu i rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu,
 • prognozowanej ilości, stanie i składzie ścieków przemysłowych,
 • prognozowanej ilości wykorzystywanej wody,
 • opis wariantów środków zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń,
 • blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska,
 • raport początkowy o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych tymi substancjami,
 • opis stosowanych sposobów zapobiegania emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych,
 • istniejące lub możliwe oddziaływanie transgeniczne na środowisko,
 • sposoby postepowania w przypadku zakończenia eksploatacji instalacji, w tym sposoby usunięcia negatywnych skutków powstałych w środowisku w wyniku prowadzonej eksploatacji, gdy są one przewidywane,
 • parametry pracy instalacji i urządzeń przy normalnej i zmniejszonej wydajności produkcji.

EkoPolska Sp. k.

Gogolinek 22, 86-011 Wtelno

NIP: 9671354853, REGON: 341296982

e-mail: sekretariat@ekopolska.org.pl

Oddziały:

Bydgoszcz: tel. 52 552 03 43

Warszawa: tel. 22 873 82 42

Wrocław: tel. 71 728 23 41

Poznań: tel. 61 610 33 41

Olsztyn: tel. 89 650 13 41

Łódź: tel. 42 230 03 41

Kraków: tel. 12 345 22 41