Ocena oddziaływania na środowisko

Zasady przeprowadzania oceny oddziaływania zostały przedstawione w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dział V Ocena oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko oraz na obszarach Natura 2000) oraz w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
Ocena ma na celu identyfikację oddziaływań planowanego przedsięwzięcia oraz ich skali na poszczególne komponenty środowiska. Wskazuje także sposoby ograniczania, zapobiegania lub minimalizowania skutków realizacji inwestycji.

Ocena oddziaływania na środowisko jest wymagana dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływań na środowisko, które zostały podzielona na:

 • przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (tzw. grupa I):
  § 2 ust. 1 Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
 • przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (tzw. grupa II):,
  § 3 ust. 1 Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Dla przedsięwzięć grupy II obowiązek przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko stwierdza na drodze postanowienia organ właściwy do wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach po zasięgnięciu opinii innych organów tj. regionalnej dyrekcji ochrony środowiska, państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz państwowego gospodarstwa wodnego wody polskie.

 

Procedurę oceny oddziaływania na środowiska kończy uzyskanie przez Inwestora decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Dokumentacja potrzebna do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

a) dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko

 • Wniosek o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach.
 • Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub kartę informacyjna przedsięwzięcia w przypadku wnioskowania o ustalenie zakresu raportu.
 •  Poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującą przewidywany teren przedsięwzięcia wraz z obszarem oddziaływania przedsięwzięcia.
 • Wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar oddziaływania przedsięwzięcia.
 • Załącznik graficzny obejmujący obszar inwestycji oraz teren oddziaływania przedsięwzięcia.
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

b) dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

 • Wniosek o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach.
 • Kartę informacyjna przedsięwzięcia.
 • Poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującą przewidywany teren przedsięwzięcia wraz z obszarem oddziaływania przedsięwzięcia.
 • Wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar oddziaływania przedsięwzięcia.
 • Załącznik graficzny obejmujący obszar inwestycji oraz teren oddziaływania przedsięwzięcia.
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

EkoPolska Sp. k.

Gogolinek 22, 86-011 Wtelno

NIP: 9671354853, REGON: 341296982

e-mail: sekretariat@ekopolska.org.pl

Oddziały:

Bydgoszcz: tel. 52 552 03 43

Warszawa: tel. 22 873 82 42

Wrocław: tel. 71 728 23 41

Poznań: tel. 61 610 33 41

Olsztyn: tel. 89 650 13 41

Łódź: tel. 42 230 03 41

Kraków: tel. 12 345 22 41