Karta informacyjna przedsięwzięcia

Firmy i Inwestorzy, planujące realizację danej inwestycji, muszą zadbać nie tylko o zaplecze techniczne, ale przede wszystkim o formalne. W jego skład wchodzą różnorodne dokumenty i pozwolenia, które musi uzyskać przedsiębiorca. Jednym z nich jest karta informacyjna przedsięwzięcia, przedstawiająca wszelkie dane na temat wykonywanej inwestycji oraz jej wpływ na środowisko i tereny znajdujące się sąsiedztwie.

Każda osoba, która planuje wykonanie inwestycji, szczególnie gdy może ona mieć wpływ na środowisko, powinna złożyć ten dokument w urzędzie gminy. Jest on konieczny do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach, którą należy załączyć w kolejnych wnioskach, w tym m.in. o pozwolenie na budowę.

Na kim spoczywa obowiązek złożenia karty przedsięwzięcia?

Wszelkie branże mające jakikolwiek wpływ na środowisko, zostały określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Karty przedsięwzięcia powinny być sporządzone zgodnie z wymaganiami, a także w jasny i czytelny sposób opisywać działalność planowanej inwestycji.

Dokument ten powinien mieścić w sobie wszelkie podstawowe informacje na temat rodzaju inwestycji, skutków dla środowiska naturalnego oraz ewentualnych propozycji działań, mogących ograniczać ich występowanie.

Karta przedsięwzięcia – z czego się składa?

Dokument ten obejmuje wszelkie kwestie dotyczące inwestycji, realizowane pod kątem oddziaływania na środowisko. Karta informacyjna przedsięwzięcia powinna zawierać następujące informacje:

1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia.
Określa charakter danej działalności, który powinien zostać uwzględniony zgodnie z rozgraniczeniem zawartym w stosownym rozporządzeniu Rady Ministrów. Usytuowanie rozumiane jest jako położenie terenu inwestycji względem zabudowy mieszkaniowej, budynków publicznych, takich jak m.in. przedszkola czy szkoły oraz miejsc rekreacyjnych, znajdujących się w okolicy.
2. Powierzchnia nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz sposób ich użytkowania i pokrycie szatą roślinną.
W tym punkcie karty przedsięwzięcia powinna znaleźć się powierzchnia oraz wymiary budynków, a także zajmowany przez nie teren względem całej działki. Jeśli jest to teren pokryty roślinami, powinno się opisać ich gatunki oraz stwierdzić, jakie zmiany przewidywane są na skutek prowadzonych działań związanych z inwestycją.
3. Rodzaj technologii.
W tym punkcie powinna znajdować się ogólna charakterystyka technologii, która będzie stosowana na terenie inwestycji.
4. Ewentualne warianty przedsięwzięcia.
W tym punkcie karty przedsięwzięcia powinny znajdować się dane dotyczące ewentualnych zmian wnioskowanego projektu, z uwzględnieniem m.in. wariantów alternatywnych lokalizacji inwestycji i/lub stosowanych rozwiązań technologicznych. Należy pamiętać, że alternatywne rozwiązanie powinno być możliwe do zrealizowania z punktu widzenia prawnego oraz techniczno-technologicznego.
5. Ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw i energii.
W zależności od rodzaju i skali inwestycji, wartości zużycia wody i energii elektrycznej, cieplnej czy gazowej mogą być różne. Należy zatem oszacować zapotrzebowanie wody, paliwa oraz surowców niezbędnych do eksploatacji danej inwestycji, a następnie zamieścić je w karcie informacyjnej przedsięwzięcia.
6. Rozwiązania chroniące środowisko.
W tym punkcie określa się szereg działań czy rozwiązań korzystnych dla środowiska. Należy do nich m.in. stosowanie żarówek energooszczędnych, montowanie filtrów, akustyczna i termiczna izolacja budynków czy zastosowanie zieleni izolacyjnej.
7. Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko.
To właśnie w tym punkcie należy zaznaczyć ilość ścieków, wód opadowych i odpadów oraz wskazać sposoby ich odprowadzania lub gromadzenia na terenie inwestycji. Ponadto, konieczne jest wskazanie urządzeń uciążliwych dla otoczenia, np. generujących hałas. Powinno się również zawrzeć działania podejmowane przez przedsiębiorstwo, które przyczyniają się do przestrzegania standardów dotyczących jakości środowiska.
8. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko.
W tym punkcie wskazuje się ewentualną możliwość wykroczenia zasięgu inwestycji poza granice państwa, w którym jest prowadzona.
9. Obszary znajdujące się w obszarze przedsiębiorstwa, podlegające ochronie, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004r.
Karta informacyjna przedsięwzięcia powinna zawierać informacje dotyczące obszarów chronionych, takich jak: obszary chronionego krajobrazu, parki narodowe, rezerwaty i pomniki przyrody, na które może oddziaływać działalność przedsiębiorstwa. Koniecznie należy wskazać obszary Natura 2000, na które może ewentualnie oddziaływać dana inwestycja.
Warto zaznaczyć, że w zależności od charakteru planowanej inwestycji, sama karta informacyjna przedsięwzięcia może nie być wystarczająca do otrzymania niezbędnych pozwoleń. W przypadku, gdy Organ uzna, iż podstawowe informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia nie są wystarczające do określenia, czy dana inwestycja nie będzie wpływać na środowisko, nałoży na Inwestora obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko.

EkoPolska Sp. k.

Gogolinek 22, 86-011 Wtelno

NIP: 9671354853, REGON: 341296982

e-mail: sekretariat@ekopolska.org.pl

Oddziały:

Bydgoszcz: tel. 52 552 03 43

Warszawa: tel. 22 873 82 42

Wrocław: tel. 71 728 23 41

Poznań: tel. 61 610 33 41

Olsztyn: tel. 89 650 13 41

Łódź: tel. 42 230 03 41

Kraków: tel. 12 345 22 41