Zgłoszenia instalacji

Niektóre instalacje, które powodują emisję gazów lub pyłów do powietrza, a ich eksploatacja nie wymaga pozwolenia, należy zgłosić do odpowiedniego organu ochrony środowiska. Informacje o rodzajach instalacji, dla których należy złożyć zgłoszenie, znajdują się w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia oraz w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia.

Do instalacji, których eksploatacja nie wymaga pozwolenia, ale wymaga zgłoszenia, zalicz się m.in.:

 • instalacje energetyczne,
 • instalacje do suszenia owoców,
 • instalacje do przechowywania owoców,
 • instalacje stosowane w gastronomii,
 • instalacje do oczyszczania ścieków,
 • instalacje, z których ma miejsce emisja niezorganizowana.

 

Należy pamiętać, że instalację należy zgłosić do 30 dni przed terminem rozpoczęcia eksploatacji. 

Gdzie złożyć zgłoszenie?

W zależności od rodzaju instalacji, zgłoszenie przekazujemy:

 • marszałkowi województwa (instalacje zaliczane do grupy przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziałujących na środowisko),
 • regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska (przedsięwzięcia zlokalizowane na terenach zamkniętych),
 • staroście lub prezydentowi miasta na prawach powiatu (pozostałe przedsięwzięcia).

Z jakich punktów składa się zgłoszenie?

Wniosek o zgłoszenie instalację zawiera:

 • oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby, 
 • adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,
 • rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług,
 • czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny),
 • wielkość i rodzaj emisji,
 • opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji.
 • informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

EkoPolska Sp. k.

Gogolinek 22, 86-011 Wtelno

NIP: 9671354853, REGON: 341296982

e-mail: sekretariat@ekopolska.org.pl

Oddziały:

Bydgoszcz: tel. 52 552 03 43

Warszawa: tel. 22 873 82 42

Wrocław: tel. 71 728 23 41

Poznań: tel. 61 610 33 41

Olsztyn: tel. 89 650 13 41

Łódź: tel. 42 230 03 41

Kraków: tel. 12 345 22 41