Warunki rozwoju rolnictwa

Działania związane z dziedziną rolnictwa zmierzają do rozwoju gospodarki rolnej w Polsce

oraz do zwiększenia wartości ekonomicznej, przynoszącej coraz większe przychody rolnikom. Obecne warunki, w jakich rolnictwo się rozwija, odchodzą od starych metod upraw i hodowli zwierząt jakie były stosowane przez naszych rodziców, dziadków. Z upływem czasu zarówno rozwinęła się technologia, zmieniły się trendy i zapotrzebowanie oraz stopniowo kształtują się zmiany klimatyczno-przyrodnicze, które również mają wpływ na stopień rozwoju rolnictwa jaki znamy dziś. Czynnikami, które mają wpływ na kształtowanie rozwoju rolnictwa są m.in.:

Klimat

– pod tym pojęciem kryje się długość okresu wegetacyjnego, sprzyjającego rozwojowi roślin, wielkość i rozkład opadów atmosferycznych oraz rozkład, różnice i skoki temperatur w ciągu roku. Klimat w głównej mierze decyduje o tym, na jakim obszarze, w jakim terenie możliwa jest uprawa danych gatunków roślin.

Gleby

– rodzaj, jakość i żyzność gleb decydują o możliwościach uprawy roślin i dobierania do nich odpowiednich płodozmianów. Im bogatsza gleba, tym szerszy wybór gatunków roślin, które można z powodzeniem uprawiać na danym obszarze. W Polsce mamy niestety niewielką ilość gleb żyznych. Przeważają gleby bielicowe o niskiej i średniej jakości.

Ukształtowanie terenu

– najbardziej sprzyjającym rolnictwu ukształtowaniem terenu są tereny równinne lub lekko pagórkowate. Można je spotkać na terenach Nizin Środkowopolskich, w Kotlinach Podkarpackich oraz w pasie pobrzeży. Dużo gorsze warunki terenowe występują w terenach górskich i w pasie pojezierzy.

Warunki wodne

– Polska ma stosunkowo małe zasoby wody słodkiej, w przeliczeniu na 1 mieszkańca. W znacznej części kraju dostępność wody w okresie wegetacyjnym jest zbyt niska. Powodem są coraz częściej występujące lokalne susze. Są również regiony, gdzie wody występują w nadmiarze, powodując wymoknięcia, podtopienia czy zabagnienia.  

Nawadnianie

– wiele terenów rolniczych w Polsce ulega stepowieniu ze względu na brak wody słodkiej. Wymusza to na rolnikach działalność w kierunku nawadniania danych obszarów głównie przy pomocy deszczownic. Niestety problemem staje się dostępność do wód oraz stopień zasolenia wód nawadnianych.

Wielkość gospodarstw rolnych

– większość gospodarstw rolnych w Polsce nie przekracza 5 ha. Są to głównie gospodarstwa produkujące na samozaopatrzenie. Trudno inwestować w ich rozbudowę. Produkcją towarową, sprzedażą zajmują się gospodarstwa średnie i duże.

Mechanizacja rolnictwa

– jest główną przyczyną poprawy efektywności i wydajności gospodarki rolnej. Jednak do polskich gospodarstw coraz intensywniej wchodzi postęp technologiczny. Powodem ograniczającym są duże koszty. Pomagają w tym fundusze z UE oraz specjalne kredyty, na które decyduje się coraz więcej rolników.

Nawożenie i ochrona roślin

– głównym czynnikiem zwiększającym wielkość zbiorów staje się nawożenie mineralne i chemiczna ochrona roślin. Przez ograniczanie obsady zwierząt na rzecz uprawy roślin oraz uproszczenie płodozmianów stopniowo zanika nawożenie naturalnymi nawozami. Zużycie nawozów mineralnych i chemicznych środków ochrony roślin stale rośnie. Niestety skutkuje to proporcjonalnym obciążeniem środowiska. 

Zasoby ludzkie

– rolnicy w Polsce są stosunkowo bardzo młodzi, a co za tym idzie coraz lepiej wykształceni. Jest to grupa, która ma ogromny potencjał rozwojowy. Może stać się cennym zasobem w rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej.