Przedsiębiorstwa, które wprowadzają na rynek produkty, produkty w opakowaniach oraz gospodarują odpadami  muszą być zarejestrowane na stronie internetowej BDO. Dokonanie wpisu do rejestru skutkuje utworzeniem indywidualnego konta oraz otrzymaniem indywidualnego numeru rejestrowego. Termin utworzenia konta minął 24 lipca 2018 r., natomiast podmioty, które chcą utworzyć działalność muszę się zarejestrować przed rozpoczęciem działalności. Podmioty, które posiadają wpis do rejestrów prowadzonych przez GIOŚ zostały wpisane do rejestru BDO z urzędu przez marszałka województwa. Niestety na tą chwilę rejestr służy jedynie do gromadzenia danych podmiotów i nadawania numerów rejestrowych. Do końca 2019 r. stosuje się przepisy dotychczasowe w sprawie ewidencji i sprawozdawczości.

Od 24 stycznia 2018 r. obowiązuje rozporządzenie ministra środowiska z 19 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz rocznej. Opłacie rejestrowej i rocznej podlegają wyłącznie przedsiębiorcy wprowadzający:

 • sprzęt elektryczny i elektroniczny i autoryzowani przedstawiciele, 
 • baterie lub akumulatory,
 • pojazdy,
 • na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
 • na terytorium kraju opony,
 • na terytorium kraju oleje smarowe,
 • oraz producent, importer i wewnątrzwspólnotowy nabywca opakowań.

Dla mikroprzedsiębiorców opłata rejestracyjna wynosi 100 zł, natomiast reszta przedsiębiorców musi zapłacić 300 zł. Roczną opłatę należy uiścić do końca lutego za dany rok.  Jeśli dokonało się opłatę rejestracyjną, to jest się zwolnionym z opłaty rocznej. Przedsiębiorcy, którzy zostali wpisani do rejestru przez urząd są zwolnieni z wyżej wymienionych opłat.

Wniosek o wpis do rejestru , zmianę oraz o wykreślenie z rejestru można składać osobiście lub drogą pocztową do urzędu marszałkowskiego, w formie wydruku, który jest wypełniony i podpisany przez wnioskodawcę lub w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Od 1 stycznia 2020 r. wniosek będzie można składać drogą elektroniczną.

Sankcje karne, które grożą podmiotom zobowiązanym do uzyskania wpisu do Rejestru BDO, za działanie niezgodne z przepisami są następujące:

 • za gospodarowanie odpadami niezgodne z informacjami zgłoszonymi do rejestru – kara aresztu albo grzywny,
 • za brak wniosku o wpis do rejestru, zmianę wpisu do rejestru, wykreślenie z rejestru lub złożenie wniosku niezgodnego ze stanem faktycznym – kara aresztu albo grzywny,
 • za prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganego wpisu do rejestru – administracyjna kara pieniężna 5 000 zł – 1 000 000 zł,
 • za nieumieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku
  z prowadzoną działalnością objętą wpisem do Rejestru BDO – administracyjna kara pieniężna 5 000 zł – 1 000 000 zł,
 • za transport odpadów bez wpisu do Rejestru BDO – administracyjna kara pieniężna od 2 000 do 10 000 zł.

Wpisowi do rejestru nie podlegają m.in. osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne, podmiot władający powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe do: uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu lub uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz, podmiot, który prowadzi nieprofesjonalną działalność, transportujący wytworzone przez siebie odpady oraz wytwórca odpadów będący rolnikiem gospodarującym na powierzchni poniżej 75 ha, o ile nie podlega wpisowi do rejestru na podstawie art. 51 ust. 1.