BDO. Co to takiego?

Zagadnienie dość nowe, lecz dotyczy wielu z Nas. Dotyczy zagadnień gospodarowania odpadami, ilości produkowanych, transportowanych, przetwarzanych odpadów przez firmy i przedsiębiorców. W celu usystematyzowania i kontroli wprowadzanych do środowiska odpadów zostało utworzone tzw. BDO. W dalszym ciągu jest to temat, który powoduje wiele pytań i nieścisłości. Oto niektóre z nich:

 

1. Co oznacza skrót BDO?

BDO to utworzona Baza Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami.

2. Do czego są zobligowani przedsiębiorcy w związku z utworzeniem BDO?

Osoby prowadzące działalność, przedsiębiorcy, instytucje muszą uzyskać wpis do rejestru BDO w celu uzyskania numeru BDO, potwierdzającego ilość i metody gospodarowania odpadami oraz o ilościach produkowanych odpadów, opakowań. W związku z tym konieczne jest złożenie odpowiedniego formularza wraz z oświadczeniem w odpowiednim Urzędzie Marszałkowskim. Następnie przedsiębiorcy są zobligowani wprowadzać coroczne opłaty za wprowadzane do środowiska odpady, zgodnie z wprowadzanymi w formularzu danymi odpadów.

3. Jakie dane są wymagane w formularzu rejestracyjnym?

Formularz rejestracyjny wymaga wprowadzenia danych osobowych przedsiębiorcy wraz z nazwą firmy, przedsiębiorstwa, danymi adresowymi i numerem NIP. W dalszym ciągu formularza wpisowego do BDO szczegółowo wprowadza się dane dotyczące konkretnych odpadów i opakowań, które dana działalność produkuje, przetwarza, transportuje itp.

4. W jaki sposób rozpisać wszystkie pojedyncze rodzaje odpadów?

Wszystkie obracające się w środowisku odpady zostały zebrane i podzielone na sekcje. Podział ten został przedstawiony w katalogu odpadów, który występuje w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów.

5. Co to jest katalog odpadów?

Jest to usystematyzowany, ustawowy podział wszystkich możliwych odpadów, które przedsiębiorstwa są w stanie wytworzyć. Przedstawione są w tabeli, podzielonej na tematyczne działy z przypisanymi numerami. W każdym z nich umieszczone są odpowiadające danej dziedzinie odpady, które również mają nadane odpowiednie numery. W ten sposób powstały tzw. kody odpadów. Np. kod odpadu 15 01 04 to odpad z opakowań z metali.

6. Co należy dołączyć do formularza rejestrowego do BDO?

Do każdego wniosku należy dołączyć oświadczenie przedsiębiorcy, potwierdzające zgodność wprowadzonych danych ze stanem faktycznym w związku z brakiem okoliczności umożliwiających wykreślenie z rejestru lub o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do Rejestru BDO. Ponadto w zależności od charakteru prowadzonej działalności załącza się umowy z firmami zajmującymi się odzyskiem danych materiałów lub ich przetwórstwem wraz z wnoszonymi na ten cel opłatami.

7. Ile wynosi opłata rejestrowa i opłata roczna?

Opłata rejestrowa i opłata roczna wynosi 100 zł w przypadku mikroprzedsiębiorców oraz 300 zł w przypadku pozostałych działalności. Należy pamiętać, że w roku, w którym została uiszczona opłata rejestrowa przedsiębiorca nie jest zobowiązany do wykonania opłaty rocznej za gospodarowanie odpadami. Jednak nie każdy przedsiębiorca podlega ww. opłatom.

8. Kto podlega pod opłatę rejestrową i roczną?

Do uiszczania opłat są zobligowani przedsiębiorcy:

– wprowadzający sprzęt elektryczny, elektroniczny wraz z autoryzowanymi przedstawicielami oraz baterie, akumulatory itp.,

– wprowadzający pojazdy, opony, oleje smarowe,

– wprowadzający produkty w opakowaniach,

– producenci, nabywcy i importerzy opakowań.

9. Czy można edytować, aktualizować wprowadzone dane do Rejestru BDO?

Tak, jest to możliwe. Aktualizacji można dokonać poprzez ponowne złożenie formularza, ale umieszczając w nim tylko te tabele, w których nastąpiły zmiany. Należy tego dokonać w terminie do 30 dni od zaistnienia zmian w gospodarowaniu odpadami i opakowaniami.

10. Co grozi za niezłożenie wniosku o nadanie numeru BDO?

Podmiot, który podlega pod nakaz rejestru do BDO, lecz nie złożył odpowiednich wniosków o nadanie numeru BDO podlega karze aresztu lub grzywny w wysokości od 5000 do nawet 1 000 000zł. Również za gospodarowanie odpadami niezgodne z danymi wprowadzonymi w formularzu grozi kara grzywny bądź aresztu.