Biogazownia jako odnawialne źródło energii dla obszarów wiejskich w Polsce.

Problematyka związana z sektorem odnawialnych źródeł energii traktowana jest jako priorytet Wspólnej Polityki Rolnej. Ze względu na wyczerpujące się pokłady źródeł energii w postaci nieodnawialnych surowców należy skupić się na innych alternatywach. Na terenach wiejskich w Polsce istnieją duże zasoby niewykorzystanej biomasy rolniczej. Z tego względu produkcja bioenergii ma kluczowy wkład w realizację celów Pakietu klimatyczno-energetycznego. Za jeden z najbardziej przyszłościowych kierunków wykorzystania biomasy w kontekście energetycznym uznaje się produkcję biogazu w biogazowniach rolniczych. Dotychczasowe wykorzystanie powyższych zasobów jest niewielkie.

.

Etapy realizacji budowy biogazowni rolniczej

Zadanie producenta rolnego ogranicza się do oceny możliwości produkcji biomasy. Pozostałymi kwestiami zajmuje się firma bądź przedstawiciel firmy projektującej biogazownie rolnicze. Poprawnie przeprowadzona identyfikacja zakresu projektu budowy biogazowni składa się z odpowiedniego wyboru lokalizacji, analizy opcji technologicznych, analizy ryzyka prawnego oraz wstępnej analizy opłacalności. Przy większych projektach dołącza się pełne studium wykonalności. 

Ocena lokalizacji

Wybór odpowiedniej lokalizacji może stanowić podstawę sukcesu przedsięwzięcia. Konieczne jest przeprowadzenie analizy prawnej, własnościowej działki przeznaczonej pod inwestycję, a także ocena szans na uzyskanie pozytywnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji lokalizacyjnej. Należy wykonać analizę dostępności surowca oraz odległość i koszty wykonania przyłącza do sieci gazociągu wraz z możliwościami sprzedaży nadmiaru energii innym podmiotom. Trzeba wziąć pod uwagę obecność i rodzaj dróg dojazdowych i publicznych, by umożliwić przejazd pojazdom o dużej ładowności.

Aspekt prawny

Producent rolny, nieprowadzący działalności gospodarczej (brak NIP, REGON, ZUS, GUS, PKD), zainteresowany wytwarzaniem bioenergii może uzyskać wpis w rejestrze przedsiębiorstw energetycznych, lecz nie może występować do URE o wydanie świadectw pochodzenia, które umożliwiłoby mu uzyskanie dodatkowych przychodów. W związku z powyższym należy uzyskać wpis w rejestrze Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Studium wykonalności 

Jest to ostatni etap fazy koncepcyjnej, dotyczący jedynie dużych inwestycji. Powinno zawierać informację o wnioskodawcy, tytuł, dokładny opis projektu (lokalizacji, technologii, realizacji), zgodność z polityką energetyczną i środowiskową, opis infrastruktury technicznej i organizacyjnej (potrzebnej i istniejącej), analizę finansowo-ekonomiczną, popytu, oddziaływań na środowisko oraz ewentualne warianty przedsięwzięcia.

Pozwolenie na budowę, realizacja, rozruch

Uzyskanie pozwolenia na budowę kończy proces formalno-prawny i zezwala na rozpoczęcie budowy w okresie do trzech lat. Dalsze zagadnienia formalne leżą już w kwestii projektanta i kierownika budowy. Rozruch biogazowni dzieli się na trzy etapy, po którym następuje odbiór ostateczny robót. Następnie należy wykazać wielkości emisyjne i akustyczne inwestycji, zezwolenie na unieszkodliwianie odpadów i eksploatację urządzeń, umowy kupna substratów i sprzedaży produktu oraz akceptację lokalnej społeczności.