W zakresie do 22 listopada 2019 r. można składać wnioski o przyznanie dotacji na inwestycje w nawodnienia gospodarstwa. Aby Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie odrzuciła wniosku należy złożyć wszystkie niezbędne pozwolenia.

Jeśli inwestycja wymaga wykonania ujęcia wód podziemnych lub powierzchniowych należy mieć ostateczne pozwolenie wodnoprawne wraz z kopia operatu wodnoprawnego w przypadku, gdy studnia jest głębsza niż 30 m i średnioroczne wykorzystanie wód jest większe niż 5m3/dobę. Gdy wnioskodawca nie posiada pozwolenia wodnoprawnego w dniu składania wniosku, może przedłożyć ostateczna decyzję zatwierdzającą projekt robót geologicznych na wykonanie ujęcia (kopia projektu) wraz z kopią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W przypadku gdy ujęcie nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego należy złożyć zgłoszenie wodnoprawne wraz z zaświadczeniem o niezgłoszeniu sprzeciwu do zgłoszenia wodnoprawnego.

Inwestor, który będzie pobierać wodę z istniejącego ujęcia wody, powinien udokumentować, że ma prawo do poboru wody. Musi przedłożyć ostateczne pozwolenie wodnoprawne na pobór wody w celu nawadniania gruntów lub upraw wraz z kopią operatu wodnoprawnego oraz zgłoszenie wodnoprawne wraz z zaświadczeniem o niezgłoszeniu sprzeciwu do zgłoszenia wodnoprawnego. 

Pozwolenie wodnoprawne wydaje Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie od dyrektora zarządu zlewni lub dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wonnej. Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego można złożyć w każdym powiecie do nadzoru wodnego. Opłata za wydanie jednego pozwolenia wynosi 221,34 zł. 

W decyzji wodnoprawnej określony jest czas, po którym decyzja nabierze uprawomocnienia, po jego upływie warto uzyskać poświadczenie, że decyzja jest ostateczna – ARiMR oczekuje tego przedłożenia w przypadku dokumentów dotyczących pozwoleń czy zgłoszeń wodnoprawnych.