Kiedy usunięcie drzewa lub krzewu nie wymaga zezwolenia?

Zgodnie z Art. 83 ust. 1 Ustawy Prawo Ochrony Przyrody: usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia […]. Wiąże się to z koniecznością uzyskania odpowiednich zezwoleń wydawanych na drodze postępowania administracyjnego. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu powinien zawierać szereg informacji, m.in. oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością, przyczynę usunięcia czy projekt planu nasadzeń zastępczych lub przesadzenia drzewa bądź krzewu. Przed przystąpieniem do procedury uzyskania zezwolenia na wycinkę, warto najpierw sprawdzić, czy  jest nam ono potrzebne.

W jakich przypadkach nie jest potrzebne zezwolenie na wycinkę drzewa lub krzewu?

Ustawa Prawo Ochrony Przyrody wymienia szereg warunków, w przypadku spełnienia których uzyskanie zezwolenia na wycinkę jest całkowicie zniesione lub przebiega na drodze odrębnej procedury. Brak obowiązku informowania organu występuje m.in. w przypadku krzewu lub krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25 m2 oraz krzewów pełniących funkcje ozdobne, urządzonychpod względem rozmieszczenia i doboru gatunków. Należy jednak pamiętać, że owy przepis nie dotyczy krzewów rosnących w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości (lub jej części) wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni.

Jeżeli obwód pnia drzewa na wysokości 5 cm nie przekracza 80 cm w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego, 65 cm w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego oraz 50 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew, drzewo można usunąć bez konieczności uzyskania zezwolenia na wycinkę. W przypadku zamiaru usunięcia drzew lub krzewów rosnących na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i usuwanych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, na plantacjach lub owocowych (z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni) również nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia na usunięcie.

Uzyskanie zezwolenia na drodze odrębnej procedury.

Należy jednak nadmienić, że Ustawa wymienia przypadki, w których ustawodawca rezygnuje z konieczności uzyskiwania zezwolenia na rzecz odrębnej procedury. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku m.in.: drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału, drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych oraz drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, które mogą być usunięte na podstawie decyzji właściwego organu. W przypadku drzew lub krzewów stanowiących złomy (drzewo, którego pień uległ złamaniu lub krzew, którego pędy uległy złamaniu w wyniku działania czynników naturalnych) lub wywroty (drzewo lub krzew wywrócone w wyniku działania czynników naturalnych) usuwane są one przez odpowiednie służby, m.in. jednostki ochrony przeciwpożarowej lub jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.