Karta informacyjna przedsięwzięcia jest dokumentem zawierającym podstawowe informacje  o planowanym przedsięwzięciu wykonywania inwestycji, które może potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Jest niezbędnym załącznikiem do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, która jest niezbędna do uzyskania kolejnych pozwoleń, np. pozwolenia na budowę.

Karta informacyjna przedsięwzięcia zawiera informacje o rodzaju, cechach oraz usytuowaniu inwestycji, rodzaju technologii, powierzchni zajmowanej nieruchomości, przewidywanej ilości wykorzystywanej energii oraz substancji, a także przewidywanych rodzajach i ilościach wytwarzanych odpadów. Karta informacyjna przedsięwzięcia musi również zawierać informacje na temat ewentualnego wystąpienia awarii lub katastrofy naturalnej oraz pracach rozbiórkowych. Dokument  ten powinien uwzględniać informacje na temat rozwiązań chroniących środowisko. Warto jest uwzględnić jak najwięcej szczegółów dotyczących inwestycji i jej oddziaływania na środowisko, ponieważ właściwy organ ochrony środowiska, wydający decyzje środowiskowe może uznać, iż obowiązek przygotowania raportu o oddziaływaniu na środowisko nie będzie konieczny.  

Istotne jest, aby karta informacyjna przedsięwzięcia umożliwiała analizę kryteriów dla ewentualnego przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Do tych kryteriów należą m.in.: skala przedsięwzięcia, informacje na temat wykorzystania zasobów naturalnych (gleby, wody, powierzchni ziemi), emisji, zagrożenia dla zdrowia ludzi. Kartę informacyjną należy przygotować nie tylko dla nowych przedsięwzięć, ale także dla tych, które podlegają zmianie, np. poprzez rozbudowę instalacji, nawet w przypadku, gdy decyzja środowiskowa została już wcześniej uzyskana. 

Kartę informacyjną przedsięwzięcia podpisuje jej autor. W przypadku, gdy wykonawcą jest zespół autorów, kartę informacyjną podpisuje osoba kierująca tym zespołem.