Kiedy następuje i co grozi wykonawcy?

Często słyszy się o sytuacjach w Polsce, gdzie wycina się drzewa i krzewy mające duże znaczenie przyrodnicze i od wielu lat wpisują się niejako w charakter miejsca. Mimo wielu sprzeciwów społeczności takie działania były kontynuowane. Szczególne nasilenie tego typu działań miało miejsce po wprowadzeniu nowelizacji ustawy na początku 2017 roku. Wprowadziło to w zasadzie niekontrolowaną możliwość wycinki drzew i krzewów. Wiele osób dopuściło się samowolnej wycinki drzew i krzewów gdyż w chwili obecnej było to możliwe i bezkarne. Z tego powodu w krótkim czasie bardzo ucierpiała sfera roślinna w Polsce. Ograniczono to zmianą ustawy i naniesieniem poprawek w maju 2017 roku. Mnogość zmian wprowadziła mętlik wśród ludzi, a co za tym idzie często nieumyślne bezprawne działanie spowodowane teorią, iż „tu nie trzeba było pozwolenia”.

.

 Sytuacje, w których wycinka wykonywana jest niezgodnie z prawem

Podstawowym kryterium legalnej wycinki drzew i krzewów jest wykonywanie jej na terenie, do którego ma się prawo własności. Właściciel terenu występuje do organu administracyjnego o zezwolenie na wycinkę lub zgłasza wycinkę drzewa lub krzewu rosnącego wyłącznie na terenie, do którego ma prawo własności.

Wycinka jest niezgodna z prawem gdy nie upewnimy się czy drzewo spełnia wymagania dotyczące minimalnego obwodu pnia mierzonego na wysokości 5 cm od ziemi. Nielegalna wycinka nastąpi gdy samowolnie wytniemy: 

  • Topolę, wierzbę, klon jesionolistny, klon srebrzysty – obwód powyżej 80 cm,
  • Kasztanowiec zwyczajny, robinię akacjową, platan klonolistny– obwód powyżej 65 cm,
  • Pozostałe gatunki drzew – obwód powyżej 50 cm.

Bezprawnie usunięcie drzewa nastąpi też w sytuacji gdy zgłosimy jego wycinkę, jednak okaże się, że miała związek z prowadzeniem działalności. W takich sytuacjach nie wystarczy uproszczony model trybu zgłoszeniowego. Taki związek z prowadzoną działalnością na danym terenie może występować zarówno bezpośrednio jak i pośrednio.

Zdarza się, że rolnicy popełniają samowolę przy wycince drzew na własnych terenach. Mowa o drzewach rosnących na nieużytkach rolnych, które są wycinane w celu chęci użytkowania terenu rolniczo. Jednak jeżeli teren nieużytku nie był wcześniej terenem ornym i nie następuje przywrócenie do stanu poprzedniego, tylko przekształcenie go na użytki rolne – samowolna wycinka będzie nielegalna. 

Częstą zagwozdkę sprawia wycinka krzewów, ponieważ posiada sporo obostrzeń. Jednak zgodnie z obowiązującymi przepisami właściciel terenu (osoba fizyczna), na którym znajdują się krzewy, może samowolnie wyciąć krzewy bez zgłoszeń w administracji. Jednak jeżeli tego samego dokona osoba prawna (przedsiębiorca) będzie to niezgodne z prawem.

Zgłoszenie a zezwolenie

Różnica między zgłoszeniem zamiaru usunięcia drzewa a uzyskaniem zezwolenia na jego wycinkę zależy od osoby wnioskującej. Jeżeli jest to osoba prawna prowadząca przedsiębiorstwo oraz zamierza na jego terenie wyciąć drzewo lub krzew musi uzyskać zezwolenie od organów administracyjnych. Również jeżeli dokonywana wycinka jest związana z działalnością gospodarczą wnioskującego, lub taka działalność występuje na jego terenie i jest pośrednią lub bezpośrednią przyczyną usunięcia zadrzewień lub krzewów też należy uzyskać powyższe zezwolenie. Występuje jednak szereg działalności wykluczonych z przymusu uzyskania zezwolenia przy wycince drzew z ich terenów. Są to:

  • działalność wytwórcza w rolnictwie z zakresu upraw rolnych, chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwo, warzywnictwo, leśnictwo i rybactwo śródlądowe,
  • wynajem przez rolników pokoi, sprzedaż posiłków domowych i inne świadczenia związane z usługami na rzecz turystów,
  • wyrób wina przez producentów – rolników w ilości mniejszej niż 100 hektolitrów w ciągu roku gospodarczego,
  • działalność prowadzona przez rolników w zakresie sprzedaży.

W w/w przypadkach wystarczy zgłoszenie zamiaru wycinki lub wycinka jest objęta odrębnymi specjalnymi normami. Oprócz powyższego zgłoszenie zamiaru wycinki drzewa dotyczy wnioskujących, którzy są osobami fizycznymi, a cel wycinki nie jest spowodowany działalnością gospodarczą. Jednak jeżeli przedmiotowe drzewo spełni warunki samowolnej legalnej wycinki można tego dokonać bez wcześniejszych zawiadomień i zezwoleń. Należy dokładnie przeanalizować przedmiotowe drzewo aby nie wykonać żadnych bezprawnych działań.