Odwołanie od decyzji przysługuje tylko w odniesieniu do nieostatecznych decyzji administracyjnych. Strona w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji lub jej ogłoszenia posiada możliwość złożenia odwołania. Właściwy do rozpatrzenia odwołania jest organ administracji publicznej wyższego stopnia. 

W przypadku organów wykonawczych gminy (wójt, burmistrz, prezydent miasta) oraz starosty, Samorządowe Kolegium Odwoławcze jest właściwym organem odwoławczym. Funkcję organu wyższego stopnia w stosunku do regionalnych dyrektorów ochrony środowiska pełni Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Właściwym organem do rozpatrzenia decyzji dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych jest Generalny Dyrektor Lasów Państwowych. Od decyzji wydanej przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w pierwszej instancji nie służy odwołanie. GDOŚ jest centralnym organem administracji rządowej i Minister Środowiska nie jest jego organem odwoławczym. Strona niezadowolona z decyzji GDOŚ może jedynie złożyć do niego wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

Odwołanie od decyzji przysługuje tylko w odniesieniu do nieostatecznych decyzji administracyjnych. Strona w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji lub jej ogłoszenia posiada możliwość złożenia odwołania. Właściwy do rozpatrzenia odwołania jest organ administracji publicznej wyższego stopnia. 

W przypadku organów wykonawczych gminy (wójt, burmistrz, prezydent miasta) oraz starosty, Samorządowe Kolegium Odwoławcze jest właściwym organem odwoławczym. Funkcję organu wyższego stopnia w stosunku do regionalnych dyrektorów ochrony środowiska pełni Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Właściwym organem do rozpatrzenia decyzji dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych jest Generalny Dyrektor Lasów Państwowych. Od decyzji wydanej przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w pierwszej instancji nie służy odwołanie. GDOŚ jest centralnym organem administracji rządowej i Minister Środowiska nie jest jego organem odwoławczym. Strona niezadowolona z decyzji GDOŚ może jedynie złożyć do niego wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

Odwołanie może być wniesione w formie pisemnej, telegraficznej, ustnej, a także poprzez inne środki komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę organu administracji publicznej. 

W przypadku, kiedy odwołanie zostaje wniesione w formie dokumentu elektronicznego, powinno zawierać kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis potwierdzony profilem ePUAP, zawierać dane w ustalonym formacie i zawierać elektroniczny adres osoby wnoszącej odwołanie. 

Nie jest wymagane szczególne uzasadnienie odwołania, jednak zgodnie z art. 63 § 2 k.p.a., powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres oraz żądanie. 

Treść odwołania powinna wskazywać na roszczenie uchylenia lub zmiany decyzji. Odwołanie może uwzględniać żądanie/interes prawny strony, jednak nie jest to konieczne. Tylko strona, która wykaże interes prawny do udziału w postępowaniu ma prawo wnieść odwołanie. 

Prawo wniesienia odwołania od decyzji środowiskowej ma organizacja ekologiczna, w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, nawet w przypadku, kiedy nie brała udziału w postępowaniu, jeśli jest to ustalone celami statutowymi organizacji ekologicznej. 

Wniesienie odwołania skutkuje ponownym rozpatrzeniem sprawy przez organ drugiej instancji, co kończy się wydaniem przez ten organ decyzji. Stronie nie przysługuje odwołanie od decyzji organu drugiej instancji.  

W sprawie odwołań od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwe jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Odwołanie wnoszone jest za pośrednictwem wójta, burmistrza bądź prezydenta miasta, regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Wszystkie strony postępowania, bez względu na to, czy złożyły odwołanie, zostają poinformowane o wniesieniu odwołania. Kolejnym krokiem w procedurze jest przekazanie przez organ pierwszej instancji w ciągu siedmiu dni, odwołania i akt sprawy organowi odwoławczemu, który dokonuje formalnej oceny odwołania lub stwierdza w drodze postanowienia o niedopuszczalności, bądź uchybieniu terminu odwołania.