Podmioty korzystające ze środowiska zobowiązane są do uiszczenia opłaty za korzystanie ze środowiska. Zgodnie z ustawą Prawo ochrony przyrody z dnia 27 kwietnia 2001 roku, przez podmiot korzystający ze środowiska rozumie się: przedsiębiorcę, przedsiębiorcę zagranicznego oraz jednostkę organizacyjną niebędącą przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, osobę prowadzącą działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, jak również osobę fizyczną korzystającą ze środowiska w zakresie wymagającym pozwolenia.

Za co ponosimy opłatę?

Opłaty za korzystanie ze środowiska ponoszone są za wprowadzanie gazów lub pyłówdo powietrza (np. w wyniku spalania paliw lub hodowli zwierząt), przydzielone uprawnienia do emisji na zasadach określonych w ustawie z 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz za składowanie odpadów. Wysokość opłat zależy od ilości i rodzajów gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz składowanych odpadów (stawki opłat określane są w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska). Należność oblicza się we własnym zakresie.

Gdzie należy uiścić opłatę?

Opłaty za korzystanie ze środowiska należy uiścić na konto urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska (w przypadku stacjonarnych źródeł emisji, np. kotłów do ogrzewania budynków) lub miejsce rejestracji podmiotu korzystającego ze środowiska (w przypadku mobilnych źródeł emisji, np. samochodów ciężarowych). Od początku roku 2018 wszelkie kompetencje za usługi wodne (w tym również opłaty) przeszły na Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

 Kiedy nie trzeba uiszczać opłaty?

W przypadku, gdy wysokość opłaty za korzystanie ze środowiska nie przekracza 800 zł podmiot zwolniony jest z konieczności jej uiszczania. Jednocześnie kwoty za korzystanie z poszczególnych komponentów środowiska, jeśli żadna z nich nie przekracza 800 zł, nie sumują się. Należy jednak pamiętać, że pomimo braku konieczności opłat podmiot jest zobowiązany do przedłożenia zbiorczego zestawienia dotyczącego informacji z zakresu korzystania ze środowiska i wysokości opłat. Ustawa Prawo ochrony przyrody z dnia 27 kwietnia 2001 r. definiuje również szereg rodzajów korzystaniaze środowiska, które nie wymagają podlegają opłatom.

 Kary

Karze podlegają podmioty, które nie złożą w wymaganym terminie wykazu zawierającego informacje o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat lub w przypadku,gdy podane informacje nie są zgodne ze stanem faktycznym. W pierwszym przypadku podmiot zostaje wezwany do rozliczenia się z ewidencji oraz należnych opłat, w drugim wezwany do uiszczenia opłaty wynikającej z różnicy kwoty należnej oraz wpłaconej. Za niewniesie opłat w terminie naliczanesą odsetki. Również w przypadku wykonywania działalności bez wymaganych pozwoleń podmiot musi zapłacić najwyższą stawkę za korzystanie ze środowiska. Opłata podwyższona stanowi 500% stawki podstawowej.