Podmioty korzystające ze środowiska są zobowiązane do złożenia raportu o emisjach gazów cieplarnianych do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE). Wysokość opłat ponoszonych za korzystanie ze środowiska zależy od informacji, które zostały zawarte w raporcie, więc musi być on wypełniony rzetelnie. Konieczność złożenia raportu nie jest zależna od wielkości przedsiębiorstwa, w związku z czym powinny go przygotować zarówno firmy, które w związku z prowadzoną działalnością eksploatują instalacje wymagające np. jedynie zgłoszenia emisyjnego jak i duże firmy, które posiadają pozwolenie zintegrowane czy pozwolenie na emisję gazów i pyłów do powietrza.

Jakie informacje trzeba zawrzeć w raporcie o emisjach?

Rozporządzenie ministra środowiska z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania wskazuje dane, które powinny zostać wprowadzone do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji, a mianowicie:

 • Wielkość emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza przez podmioty korzystające ze środowiska.
 • Wielkość produkcji oraz charakterystykę surowców i paliw towarzyszących emisjom.
 • Środki techniczne mające na celu zapobieganie lub ograniczenie emisji.
 • Wielkość emisji zredukowanej i emisji unikniętej w wyniku przedsięwzięć realizowanych przez pomioty korzystające ze środowiska oraz terminy osiągnięcia tych redukcji.
 • Planowane terminy uruchomienia nowych przedsięwzięć oraz wielkość emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza z tych przedsięwzięć.

Jakie dokumenty należy zgromadzić?

Sporządzenie raportu do KOBiZE wymaga zawarcia wielu szczegółowych informacji. Dlatego warto, przed przystąpieniem do uzupełniania raportu, zgromadzić dokumenty, które zawierają owe informacje. Dokumenty te obejmują:

 • Dane do sporządzenia zestawienia opłat za korzystanie ze środowiska.
 • Dane o wielkości produkcji.
 • Posiadane decyzje, np. pozwolenie zintegrowane.
 • Opracowania wykonane na potrzeby uzyskania pozwolenia lub zgłoszenia instalacji.
 • Dokumentacja techniczna/budowlana, na podstawie  której można określić parametry emitorów.
 • Mapa z oznaczonymi emitorami.

Co grozi za niezłożenie raportu do KOBiZE?

Od 1 stycznia 2019 roku, za niezłożenie raportu do KOBiZE, zaczęły obowiązywać sankcje. Na podmiot, który nie wywiązał się z obowiązku złożenia raportu, może zostać nałożona kara administracyjna, jeśli w wyniku kontroli organ wykryje nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji lub jej brak. Wymiar kar administracyjnych określany jest na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska.