Stacje demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, to zakłady zajmujące się przetwarzaniem (przede wszystkim demontażem) wyeksploatowanych pojazdów (czyli odpadów), w celu recyklingu lub przygotowania do unieszkodliwienia. Prowadzący stację demontażu zobowiązany jest utrzymać odpowiedni poziom odzysku i recyklingu odpadów. Wśród generowanych odpadów wyróżnić należy karoserię, elementy wyposażenia, płyny (hamulcowe, chłodnicze, oleje itp.) i substancje gazowe (freony, opary olejów i paliw itp.), spośród których większość stanowi materiały i produkty przeznaczone do ponownego użycia. Z uwagi na zakres realizowanych działań, stacje demontażu pojazdów zaliczane są do instalacji mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (§ 2 ust. 1 pkt 42).

Zagrożenia dla środowiska wynikające z eksploatacji stacji mogą obejmować: dewastację środowiska naturalnego, skażenie wód i gruntów, zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego i przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu. Zagrożenia owe na ogół wynikają z nieprzestrzegania zasad gospodarki odpadami, nieprawidłowego zabezpieczenia miejsca magazynowania odpadów, nieefektywnego osuszania i demontażu pojazdów oraz pracy pojazdów i urządzeń na terenie zakładu. Zakres zagrożeń, które mogą być generowane przez stacje demontażu pojazdów, kwalifikują je jako instalacje, których eksploatacja wymaga uzyskania odpowiednich pozwoleń/zezwoleń (tzw. pozwoleń sektorowych) lub pozwolenia zintegrowanego, natomiast budowa wymaga decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Budowa stacji demontażu pojazdów wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, która to określa warunki środowiskowe, przy spełnieniu których inwestycja może zostać zrealizowana. Do wniosku o wydanie decyzji dołączyć należy raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko sporządzony w zakresie wymaganym ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zm.), który dostarczy organowi wydającemu decyzję informacji o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w fazie jego realizacji, eksploatacji lub użytkowania i likwidacji. Organem uprawnionym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Pozwolenie zintegrowane

Pozwolenie zintegrowane to administracyjna decyzja, w której uwzględnia się warunki wytwarzania, przetwarzania i zbierania odpadów. W przypadku stacji demontażu pojazdów, dotyczy instalacji, których zdolność przetwarzania zużytych pojazdów zawierających niebezpieczne elementy i substancje wynosić będzie ponad 10 Mg na dobę (czyli powyżej 10 pojazdów na dobę przy założeniu, że przeciętna masa samochodu wynosi 1 Mg) oraz w przypadku, gdy strzępiarka do złomu stanowi integralną część stacji. Pozwolenie zintegrowane dotyczy wszystkich zlokalizowanych na terenie obiektu urządzeń, które są ze sobą powiązane techniczno – technologicznie. Organem ochrony środowiska właściwym do wydania pozwolenia zintegrowanego jest marszałek województwa.

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem działalności w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów

W przypadku, gdy stacja demontażu pojazdów wytwarza odpady niebezpieczne w ilości przekraczającej 1 Mg/rok lub inne niż niebezpieczne w ilości 5000 Mg/rok inwestor zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów. Również w przypadku, gdy inwestor planuje przeprowadzać działania związane z gospodarowaniem odpadami oraz zbieraniem pojazdów, zobowiązany jest do uzyskania zezwolenia na przetwarzanie oraz zbieranie odpadów. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie oraz zbieranie odpadów wydawane są w drodze decyzji administracyjnej przez marszałka województwa właściwego ze względu na położenie instalacji do demontażu pojazdów.